nl.json 28.1 KB
Newer Older
Antonin's avatar
Antonin committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
{
  "Generic": {
    "Make your polls": "Maak je polls en datumprikkers",
    "Home": "Home",
    "Poll": "Poll",
    "Save": "Opslaan",
    "Cancel": "Annuleren",
    "Add": "Toevoegen",
    "Remove": "Verwijderen",
    "Validate": "Valideer",
    "Edit": "Bewerk",
    "Next": "Volgende",
    "Back": "Vorige",
    "Close": "Sluiten",
    "Your name": "Je naam",
    "Your email address": "Je emailadres",
    "(in the format name@mail.com)": "(in het formaat naam@mail.com)",
    "Description": "Beschrijving",
    "Back to the homepage of": "Terug naar de homepage van",
    "days": "dagen",
    "months": "maanden",
    "Day": "dagen",
    "Time": "Tijd",
    "with": "met",
    "vote": "stem",
    "votes": "stemmen",
    "for": "voor",
    "Yes": "Ja",
    "Ifneedbe": "Indien nodig",
    "No": "Nee",
    "Legend:": "Legenda:",
    "Date": "Datum",
    "Classic": "Klassiek",
    "Page generated in": "Pagina gegenereerd in",
    "seconds": "seconden",
    "Choice": "Keuze",
    "Link": "Link",
    "Search": "Zoek",
    "Creation date:": "Aanmaakdatum:",
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
40
    "Caption": "Legende",
Antonin's avatar
Antonin committed
41
42
43
44
    "ASTERISK": "*"
  },
  "Date": {
    "dd/mm/yyyy": "dd-mm-yyyy",
Antonin's avatar
Antonin committed
45
46
    "datepicker": "dd/mm/yyyy",
    "datetime_parseformat": "d/m/Y",
Antonin's avatar
Antonin committed
47
48
    "FULL": "%A %e %B %Y",
    "SHORT": "%a %e %b %Y",
Antonin's avatar
Antonin committed
49
50
    "DAY": "%a %e",
    "DATE": "%d/%m/%Y",
Antonin's avatar
Antonin committed
51
    "MONTH_YEAR": "%B %Y",
Antonin's avatar
Antonin committed
52
    "DATETIME": "%d-%m-%Y %H:%M",
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
53
54
55
56
    "Add range dates": "Voeg een datumbereik toe",
    "Max dates count": "Je kan maximaal 4 maanden selecteren",
    "Start date": "Begindatum",
    "End date": "Einddatum"
Antonin's avatar
Antonin committed
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
  },
  "Language selector": {
    "Select the language": "Selecteer taal",
    "Change the language": "Wijzig taal"
  },
  "Homepage": {
    "Schedule an event": "Plan een evenement",
    "Make a classic poll": "Maak een standaard poll",
    "Where are my polls": "Waar zijn mijn polls?"
  },
  "Maintenance": {
    "The application": "De applicatie",
    "is currently under maintenance.": "is momenteel in onderhoud.",
    "Thank you for your understanding.": "Bedankt voor je begrip."
  },
  "1st section": {
    "What is that?": "Wat is Framadate?",
    "Framadate is an online service for planning an appointment or make a decision quickly and easily. No registration is required.": "Framadate is een online service om snel en makkelijk een afspraak te plannen of een beslissing te nemen. Je hoeft je niet te registreren.",
    "Here is how it works:": "Het werkt als volgt:",
    "Make a poll": "Maak een poll",
    "Define dates or subjects to choose": "Voer datums of onderwerpen waaruit gekozen kan worden in",
    "Send the poll link to your friends or colleagues": "Stuur de link naar de poll naar je vrienden of collega's",
    "Discuss and make a decision": "Discussieer en neem een beslissing",
    "Do you want to": "Wil je",
    "view an example?": "een voorbeeld bekijken?"
  },
  "2nd section": {
    "The software": "Framadate",
    "Framadate was initially based on ": "is oorspronkelijk gebaseerd op ",
    "a software developed by the University of Strasbourg. Today, it is devevoped by the association Framasoft.": "software ontwikkeld door de Universiteit van Straatsburg. Het wordt tegenwoordig ontwikkeld door de Framasoft vereniging.",
    "This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with the following web browsers:": "Voor deze software moeten JavaScript en cookies aan staan. Het werkt met de volgende browsers:",
    "It is governed by the": "Framadate is gelicenseerd onder de",
    "CeCILL-B license": "CeCILL-B licentie"
  },
  "3rd section": {
    "Cultivate your garden": "Kweek je eigen",
    "To participate in the software development, suggest improvements or simply download it, please visit ": "Om deel te nemen aan de ontwikkeling, suggesties voor verbetering te doen of om gewoon te downloaden, ga naar ",
    "the development site": "de ontwikkeling-website",
    "If you want to install the software for your own use and thus increase your independence, we help you on:": "Als je de software wil installeren voor eigen gebruik en zo je onafhankelijkheid wil vergroten, kunnen we je helpen op:"
  },
  "PollInfo": {
    "Remove the poll": "Verwijder de poll",
    "Remove all the comments": "Verwijder alle opmerkingen",
    "Remove all the votes": "Verwijder alle stemmen",
    "Print": "Print",
    "Export to CSV": "Exporteer naar CSV",
    "Title": "Titel van de poll",
    "Edit the title": "Bewerk titel",
    "Save the new title": "Nieuwe titel opslaan",
    "Cancel the title edit": "Titel bewerken annuleren",
    "Initiator of the poll": "Initiatiefnemer van deze poll",
    "Edit the name": "Bewerk naam",
    "Save the new name": "Nieuwe naam opslaan",
    "Cancel the name edit": "Naam bewerken annuleren",
    "Email": "Email",
    "Edit the email adress": "Bewerk emailadres",
    "Save the email address": "Emailadres opslaan",
    "Cancel the email address edit": "Emailadres bewerken annuleren",
    "Edit the description": "Bewerk de beschrijving",
    "Save the description": "Beschrijving opslaan",
    "Cancel the description edit": "Beschrijving bewerken annuleren",
    "Public link of the poll": "Publieke link naar de poll",
    "Admin link of the poll": "Admin-link naar de poll",
    "Expiration date": "Vervaldatum",
    "Edit the expiration date": "Bewerk de vervaldatum",
    "Save the new expiration date": "Nieuwe vervaldatum opslaan",
    "Cancel the expiration date edit": "Vervaldatum bewerken annuleren",
    "Poll rules": "Regels voor de poll",
    "Edit the poll rules": "Bewerk de regels voor de poll",
    "Votes and comments are locked": "Stemmen en opmerkingen zijn uitgeschakeld",
    "Save the new rules": "Nieuwe regels opslaan",
    "Cancel the rules edit": "Regels bewerken annuleren",
    "Results are hidden": "Resultaten zijn verborgen.",
    "Results are visible": "Resultaten zijn zichtbaar.",
131
    "Only votes are protected": "Only votes are protected",
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
132
133
134
135
    "Password protected": "Beveiligd met een wachtwoord",
    "Votes protected by password": "Stemmen beveiligd met een wachtwoord",
    "No password": "Geen wachtwoord",
    "Remove password": "Wachtwoord verwijderen"
Antonin's avatar
Antonin committed
136
137
  },
  "Poll results": {
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
138
    "Edit the line: %s": "Bewerk regel: %s",
Antonin's avatar
Antonin committed
139
140
141
    "Password protected": "NL_Protégé par mot de passe",
    "Votes protected by password": "NL_Votes protégés par mot de passe",
    "No password": "NL_Pas de mot de passe",
Thomas Citharel's avatar
Thomas Citharel committed
142
    "Remove password": "NL_Supprimer le mot de passe",
Antonin's avatar
Antonin committed
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
    "Votes of the poll": "Stemmen",
    "Remove the line:": "Verwijder regel:",
    "Vote no for": "Stem ‘nee’ voor",
    "Vote yes for": "Stem ‘ja’ voor",
    "Vote ifneedbe for": "Stem ‘indien nodig’ voor",
    "Save the choices": "Keuzes opslaan",
    "Addition": "Totaal",
    "Best choice": "Beste keuze",
    "Best choices": "Beste keuzes",
    "The best choice at this time is:": "De beste keuze is op dit moment:",
    "The bests choices at this time are:": "De beste keuzes zijn op dit moment:",
    "Scroll to the left": "Scroll naar links",
    "Scroll to the right": "Scroll naar rechts",
    "polled user": "ondervraagde gebruiker",
    "polled users": "ondervraagde gebruikers",
    "Display the chart of the results": "Toon de grafiek met resultaten",
    "Chart": "Grafiek"
  },
  "Comments": {
    "Comments of polled people": "Opmerkingen",
    "Remove the comment": "Verwijder opmerking",
    "Add a comment to the poll": "Opmerking toevoegen aan de poll",
    "Your comment": "Jouw opmerking",
    "Send the comment": "Opmerking opslaan",
    "anonyme": "anoniem",
    "Comment added": "Opmerking opgeslagen"
  },
  "Password": {
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
171
172
173
174
175
    "Password": "Wachtwoord",
    "Wrong password": "Ongeldig wachtwoord",
    "Submit access": "Inloggen",
    "You have to provide a password to access the poll.": "Je moet een wachtwoord opgeven om toegang te krijgen tot deze poll.",
    "You have to provide a password so you can participate to the poll.": "Je moet een wachtwoord opgeven om deel te nemen aan deze poll."
Antonin's avatar
Antonin committed
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
  },
  "studs": {
    "If you want to vote in this poll, you have to give your name, choose the values that fit best for you and validate with the plus button at the end of the line.": "Als je wil stemmen in deze poll, moet je je naam opgeven, je keuze maken, en deze opslaan met de plus-knop aan het eind van de regel.",
    "POLL_LOCKED_WARNING": "De beheerder heeft deze poll gesloten. Stemmen en opmerkingen zijn bevroren, je kunt niet meer deelnemen.",
    "The poll is expired, it will be deleted soon.": "De poll is verlopen, hij wordt binnenkort verwijderd.",
    "Deletion date:": "Verwijderdatum:",
    "Your vote has been registered successfully, but be careful: regarding this poll options, you need to keep this personal link to edit your own vote:": "Je stem is opgeslagen. Je hebt deze persoonlijke link nodig om je stem te kunnen wijzigen.",
    "Update vote succeeded": "Stem gewijzigd",
    "Adding the vote succeeded": "Stem toegevoegd"
  },
  "EditLink": {
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
187
188
189
190
191
192
193
194
    "Send": "Verzenden",
    "If you don't want to lose your personalized link, we can send it to your email.": "Als je jouw persoonlijke link niet wilt verliezen, kunnen we deze per email verzenden.",
    "The email address is not correct.": "Foutief emailadres.",
    "REMINDER": "HERINNERING",
    "Edit link for poll \"%s\"": "Bewerkingslink voor de poll \"%s\"",
    "Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again.": "Gelieve %d seconden te wachten voor we je een email kunnen sturen. Probeer dan opnieuw.",
    "Here is the link for editing your vote:": "Dit is de link om jouw stem te wijzigen:",
    "Your reminder has been successfully sent!": "Jouw herinnering is verzonden!"
Antonin's avatar
Antonin committed
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
  },
  "adminstuds": {
    "As poll administrator, you can change all the lines of this poll with this button": "Als pollbeheerder kan je alle regels van de poll wijzigen met deze knop",
    "remove a column or a line with": "verwijder een kolom of regel met",
    "and add a new column with": "en voeg een nieuwe kokom toe met",
    "Finally, you can change the informations of this poll like the title, the comments or your email address.": "Tenslotte kan je de eigenschappen van deze poll wijzigen, zoals titel, opmerkingen of je emailadres.",
    "Column's adding": "Een kolom toevoegen",
    "You can add a new scheduling date to your poll.": "Je kan een nieuwe datum toevoegen aan je poll.",
    "If you just want to add a new hour to an existant date, put the same date and choose a new hour.": "Als je alleen een nieuwe tijd wil toevoegen aan een bestaande datum, voeg deze datum dan hier toe en kies een nieuwe tijd.",
    "Confirm removal of the poll": "Bevestig het verwijderen van de poll",
    "Delete the poll": "Verwijder de poll",
    "Keep the poll": "Behoud de poll",
    "Your poll has been removed!": "Je poll is verwijderd!",
    "Poll saved": "Poll opgeslagen",
    "Poll fully deleted": "Poll volledig verwijderd",
    "Vote added": "Stem toegevoegd",
    "Vote updated": "Stem aangepast",
    "Vote deleted": "Stem verwijderd",
    "All votes deleted": "Alle stemmen verwijderd",
    "Back to the poll": "Terug naar de poll",
    "Add a column": "Kolom toevoegen",
    "Remove the column": "Kolom verwijderen",
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
217
    "Confirm removal of the column.": "Bevestig de verwijdering van deze kolom.",
Antonin's avatar
Antonin committed
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
    "Column removed": "Kolom verwijderd",
    "Choice added": "Keuze toegevoegd",
    "Confirm removal of all votes of the poll": "Bevestig het verwijderen van alle stemmen",
    "Keep the votes": "Behoud de stemmen",
    "Remove the votes": "Verwijder de stemmen",
    "Confirm removal of all comments of the poll": "Bevestig het verwijderen van alle opmerkingen",
    "Keep the comments": "Behoud de opmerkingen",
    "Remove the comments": "Verwijder de opmerkingen",
    "Comment deleted": "Opmerking verwijderd",
    "All comments deleted": "Alle opmerkingen verwijderd",
    "Keep votes": "Behoud de stemmen",
    "Keep comments": "Behoud de opmerkingen",
    "Keep this poll": "Behoud deze poll"
  },
  "Step 1": {
    "Poll creation (1 on 3)": "Poll aanmaken (1 van 3)",
    "You are in the poll creation section.": "Je bent in het onderdeel poll aanmaken.",
    "Required fields cannot be left blank.": "Verplichte velden kunnen niet leeg blijven.",
    "Poll title": "Poll titel",
    "Poll id": "Poll ID",
SpF's avatar
SpF committed
238
    "Customize the URL": "Link verpersoonlijken",
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
239
240
    "Poll id rules": "(mag letters, cijfers en streepjes bevatten)",
    "Poll id warning": "Het gebruik van een poll ID kan de toegang tot de poll gemakkelijker maken voor ongewenste personen. Het is aangeraden om een wachtwoord in te stellen.",
Antonin's avatar
Antonin committed
241
242
243
244
245
246
    "Votes cannot be modified": "Stemmen kunnen niet worden aangepast",
    "All voters can modify any vote": "Alle stemmers kunnen elke stem aanpassen",
    "Voters can modify their vote themselves": "Stemmers kunnen hun eigen stem aanpassen",
    "To receive an email for each new vote": "Ontvang een email bij elke nieuwe stem",
    "To receive an email for each new comment": "Ontvang een email bij elke nieuwe opmerking",
    "Only the poll maker can see the poll's results": "Alleen degene die de poll aangemaakt heeft kan de resultaten zien",
SpF's avatar
SpF committed
247
    "Use a password to restrict access": "Toegang tot poll beperken met een paswoord",
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
248
249
250
251
252
253
    "The results are publicly visible": "De resultaten zijn zichtbaar zonder wachtwoord",
    "Poll password": "Wachtwoord",
    "Password choice": "Keuze",
    "Password confirmation": "Bevestiging",
    "Permissions": "Rechten",
    "Optional parameters": "Optionele parameters",
Antonin's avatar
Antonin committed
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
    "Go to step 2": "Ga naar stap 2"
  },
  "Step 2": {
    "Back to step 1": "Terug naar stap 1",
    "Go to step 3": "Ga naar stap 3"
  },
  "Step 2 date": {
    "Poll dates (2 on 3)": "Te prikken datums (2 van 3)",
    "Choose the dates of your poll": "Kies de datums voor je datumprikker",
    "To schedule an event you need to propose at least two choices (two hours for one day or two days).": "Om een datum te prikken, moet je tenminste twee keuzes geven. (Bijvoorbeeld twee tijden op één dag of twee verschillende dagen).",
    "You can add or remove additionnal days and hours with the buttons": "Je kan extra dagen of tijden toevoegen en verwijderen met deze knoppen",
    "For each selected day, you can choose, or not, meeting hours (e.g.: \"8h\", \"8:30\", \"8h-10h\", \"evening\", etc.)": "Voor elke geselecteerde dag kan je tijden voorstellen. (Bijvoorbeeld ‘8h’, ‘8:30’, ‘8h-10h’, ‘avond’, enz.)",
    "Remove an hour": "Verwijder een tijd",
    "Add an hour": "Voeg een tijd toe",
    "Copy hours of the first day": "Kopieer de tijden van de eerste dag",
    "Remove a day": "Verwijder een dag",
    "Add a day": "Voeg een dag toe",
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
271
    "Remove this day": "Verwijder deze dag",
Antonin's avatar
Antonin committed
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
    "Remove all days": "Verwijder alle dagen",
    "Remove all hours": "Verwijder alle tijden"
  },
  "Step 2 classic": {
    "Poll subjects (2 on 3)": "Poll keuzes (2 van 3)",
    "To make a generic poll you need to propose at least two choices between differents subjects.": "Om een poll te maken, moet je tenminste twee keuzes geven.",
    "You can add or remove additional choices with the buttons": "Je kan keuzes verwijderen of toevoegen met deze knoppen",
    "It's possible to propose links or images by using": "Links of plaatjes kan je opnemen door gebruik te maken van",
    "the Markdown syntax": "Markdown syntax",
    "Add a link or an image": "Voeg een link of plaatje toe",
    "These fields are optional. You can add a link, an image or both.": "Deze velden zijn optioneel. Je kan een link of een plaatje toevoegen of allebei.",
    "URL of the image": "URL van het plaatje",
    "Alternative text": "Alternatieve tekst",
    "Remove a choice": "Verwijder een keuze",
    "Add a choice": "Voeg een keuze toe"
  },
  "Step 3": {
    "Back to step 2": "Terug naar stap 2",
    "Removal date and confirmation (3 on 3)": "Verwijderdatum en bevestiging (3 van 3)",
    "Confirm the creation of your poll": "Bevestig het aanmaken van je poll",
    "List of your choices": "Lijst van keuzes",
    "Once you have confirmed the creation of your poll, you will be automatically redirected on the administration page of your poll.": "Als je het aanmaken van de poll hebt bevestigd, wordt je doorgestuurd naar de beheerpagina.",
    "Then, you will receive quickly two emails: one contening the link of your poll for sending it to the voters, the other contening the link to the administration page of your poll.": "Daarna ontvang je twee mails: één met de link naar je poll, die je naar de deelnemers kan sturen, de andere met een link naar de beheerpagina.",
    "Create the poll": "Maak de poll aan",
    "Your poll will be automatically archived in %d days.": "Je poll wordt over %d dagen automatisch gearchiveerd.",
    "You can set a closer archiving date for it.": "Je kunt een specifieke vervaldatum voor de poll opgeven.",
    "Archiving date:": "Vervaldatum:",
    "Your poll will automatically be archived": "Je poll wordt automatisch gearchiveerd",
    "after the last date of your poll.": "na de laatste datum van je poll."
  },
  "Admin": {
    "Back to administration": "Terug naar beheerpagina",
    "Administration": "Beheer",
    "Polls": "Polls",
    "Migration": "Migratie",
    "Purge": "Leegmaken",
    "Logs": "Logs",
    "Poll ID": "Poll ID",
    "Format": "Formaat",
    "Title": "Titel van de poll",
    "Author": "Auteur",
    "Email": "Email",
    "Expiration date": "Vervaldatum",
    "Votes": "stemmen",
    "Actions": "Acties",
    "See the poll": "Ga naar poll",
    "Change the poll": "Bewerk poll",
    "Deleted the poll": "Verwijder poll",
    "Summary": "Samenvatting",
    "Success": "Gelukt",
    "Fail": "Gefaald",
    "Nothing": "Niets",
    "Succeeded:": "Gelukt:",
    "Failed:": "Gefaald:",
    "Skipped:": "Overgeslagen:",
    "Pages:": "Pagina's:",
    "Purged:": "Leeggemaakt:",
    "Confirm removal of the poll": "Bevestig het verwijderen van de poll",
    "polls in the database at this time": "polls in de database op dit moment",
Damien Finck's avatar
Damien Finck committed
331
332
    "Purge the polls": "Maak de polls leeg",
    "Installation": "NL_Installation"
Antonin's avatar
Antonin committed
333
334
335
336
  },
  "FindPolls": {
    "Send me my polls": "Stuur me mijn polls",
    "Polls sent": "Polls verstuurd",
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
337
338
339
340
341
    "List of your polls": "Lijst van jouw polls",
    "Here is the list of the polls that you manage on %s:": "Dit is de lijst van polls die je beheert op %s:",
    "Have a good day!": "Tot ziens!",
    "PS: this email has been sent because you – or someone else – asked to get back the polls created with your email address.": "PS: deze email werd verstuurd omdat jij – of iemand anders – gevraagd hebt om een lijst van polls te ontvangen die gemaakt werden om jouw emailadres.",
    "If you weren't the source of this action and if you think this is an abuse of the service, please notify the administrator on %s.": "Indien je dat niet gevraagd hebt en je vermoedt misbruik van de dienst, dan kan je dat melden aan de beheerder op %s."
Antonin's avatar
Antonin committed
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
  },
  "Mail": {
    "Poll's participation: %s": "Poll deelname: %s",
    "Notification of poll: %s": "Bericht van poll: %s",
    "filled a vote.\nYou can find your poll at the link": "heeft een stem toegevoegd.<br/>Je kan je poll bezoeken op",
    "updated a vote.\nYou can find your poll at the link": "heeft een stem gewijzigd.<br/>Je kan je poll bezoeken op",
    "wrote a comment.\nYou can find your poll at the link": "heeft een opmerking geplaatst.<br/>Je kan je poll bezoeken op",
    "Someone just change your poll available at the following link %s.": "Iemand heeft je poll aangepast op de volgende link <a href=\"%1$s\">%1$s</a>.",
    "Someone just delete your poll %s.": "Iemand heeft zojuist je poll verwijderd \"%s\".",
    "Thanks for your trust.": "Bedankt voor je vertrouwen.",
    "FOOTER": "",
    "[ADMINISTRATOR] New settings for your poll": "[ADMINISTRATOR] Nieuwe instellingen voor je poll",
    "You have changed the settings of your poll. \nYou can modify this poll with this link": "Je hebt de instellingen van je poll aangepast.<br/>Je kan de poll aanpassen via deze link ",
    "This is the message you have to send to the people you want to poll. \nNow, you have to send this message to everyone you want to poll.": "Dit is het bericht dat je kunt doorsturen aan de deelnemers van je poll.",
    "hast just created a poll called": "heeft zojuist een poll aangemaakt met de titel",
    "Thanks for filling the poll at the link above": "Vul de poll in via bovenstaande link",
    "This message should NOT be sent to the polled people. It is private for the poll's creator.\n\nYou can now modify it at the link above": "Dit bericht moet je NIET doorsturen aan de deelnemers. Hou dit voor jezelf. <br/><br/>Je kan de poll aanpassen met bovenstaande link.",
    "Author's message": "Bericht van de auteur",
    "For sending to the polled users": "Link voor deelnemers"
  },
  "Installation": {
SpF's avatar
SpF committed
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
    "AppMail": "Mailadres van de applicatie",
    "AppName": "Naam van de applicatie",
    "CleanUrl": "Schone URL",
    "Database": "Gegevensbank",
    "DbConnectionString": "Verbindingstekenreeks",
    "DbPassword": "Paswoord",
    "DbPrefix": "Prefix",
    "DbUser": "Gebruiker",
    "DefaultLanguage": "Standaardtaal",
    "General": "Algemeen",
    "Install": "Installeren",
    "MigrationTable": "Migratietabel",
    "ResponseMail": "Antwoordmail"
Antonin's avatar
Antonin committed
376
377
378
  },
  "Error": {
    "Error!": "Fout!",
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
379
    "Forbidden!": "Verboden!",
Antonin's avatar
Antonin committed
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
    "Enter a title": "Voer een titel in",
    "Something is going wrong...": "Er is iets foutgegaan...",
    "Something is wrong with the format": "Er is iets foutgegaan met het formaat",
    "Enter an email address": "Voer een emailadres in",
    "The address is not correct! You should enter a valid email address (like r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll.": "Het adres is niet juist! Je moet een geldig emailadres invoeren (zoals r.stallman@outlock.com) zodat je de link naar je poll kan ontvangen.",
    "No polls found": "Geen polls gevonden",
    "There is a problem with your choices": "Er is een probleem met je keuzes",
    "You haven't filled the first section of the poll creation.": "Je hebt het eerste gedeelte van de poll niet ingevuld.",
    "Javascript is disabled on your browser. Its activation is required to create a poll.": "JavaScript is uitgeschakeld in je browser. JavaScript is nodig om een poll aan te maken.",
    "Cookies are disabled on your browser. Theirs activation is required to create a poll.": "Cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Cookies zijn nodig om een poll aan te maken.",
    "This poll doesn't exist !": "Deze poll bestaat niet!",
    "Enter a name": "Vul een naam in",
    "The name is invalid.": "De naam is niet geldig.",
    "The name you've chosen already exist in this poll!": "De naam die je hebt gekozen, bestaat al in deze poll!",
    "Enter a name and a comment!": "Vul een naam en een opmerking in!",
    "Failed to insert the comment!": "Het is niet gelukt om de opmerking in te voegen!",
    "Failed to delete the vote!": "Het is niet gelukt de stem te verwijderen!",
    "Framadate is not properly installed, please check the \"INSTALL\" to setup the database before continuing.": "Framadate is niet juist geïnstalleerd, bekijk het 'INSTALL'-bestand voor instructies om de database in te stellen voordat je verdergaat.",
    "Failed to save poll": "Opslaan van de poll gefaald",
    "Update vote failed": "Wijzigen stem gefaald",
    "Adding vote failed": "Toevoegen stem gefaald",
    "You already voted": "Je hebt al gestemd",
    "Poll has been updated before you vote": "De poll is gewijzigd voordat je stemde",
403
    "Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry.": "Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry.",
Antonin's avatar
Antonin committed
404
405
406
407
408
409
    "Comment failed": "Opmerking mislukt",
    "You can't create a poll with hidden results with the following edition option:": "Je kan geen poll met verborgen resultaten maken met de volgende optie: ",
    "Failed to delete column": "Kolom verwijderen mislukt",
    "The column already exists": "De kolom bestaat reeds",
    "MISSING_VALUES": "Ontbrekende waarden",
    "CANT_CONNECT_TO_DATABASE": "Kan geen verbinding maken met de database",
Jeroen Demeyer's avatar
Jeroen Demeyer committed
410
411
412
413
414
415
    "Password is empty": "Het wachtwoord is leeg",
    "Passwords do not match": "De wachtwoorden zijn niet gelijk",
    "Poll id already used": "Deze ID is reeds gebruikt",
    "You can't select more than %d dates": "Je kan niet meer dan %d dagen kiezen",
    "Can't create the config.php file in '%s'.": "Kan het bestand config.php niet maken in '%s'.",
    "Can't create an empty column.": "Kan geen lege kolom maken."
Antonin's avatar
Antonin committed
416
417
  },
  "Check": {
SpF's avatar
SpF committed
418
419
420
421
422
423
424
425
    "Installation checking": "Controle van de installatie",
    "Your PHP version (%s) is too old. This application needs at least PHP %s.": "Uw versie van PHP (%s) is te oud. Deze applicatie vereist PHP %s of hoger.",
    "PHP version %s is enough (needed at least PHP %s).": "PHP Versie %s voldoende (vereist PHP %s of hoger).",
    "You need to enable the PHP Intl extension.": "U moet de PHP Intl extensie activeren.",
    "PHP Intl extension is enabled.": "PHP Intl extensie is geactiveerd.",
    "The template compile directory (%s) doesn't exist in \"%s\". Retry the installation process.": "De map voor compilatie van sjablonen (%s) bestaat niet in \"%s\". Probeer de installatie opnieuw.",
    "The template compile directory (%s) is not writable.": "De map voor compilatie van sjablonen (%s) is niet schrijfbaar.",
    "The template compile directory (%s) is writable.": "De map voor compilatie van sjablonen (%s) is schrijfbaar.",
426
    "The config file directory (%s) is not writable and the config file (%s) does not exists.": "De map van het configuratiebestand (%s) is niet schrijfbaar en het configuratiebestand (%s) bestaat niet.",
SpF's avatar
SpF committed
427
428
429
430
    "The config file exists.": "Het configuratiebestand bestaat.",
    "The config file directory (%s) is writable.": "De map van het configuratiebestand (%s) is schrijfbaar.",
    "OpenSSL extension loaded.": "PHP OpenSSL extensie opgeladen.",
    "Consider enabling the PHP extension OpenSSL for increased security.": "Overweeg de activering van de PHP OpenSSL extensie om de veiligheid te verhogen.",
431
432
    "Cookies are served from HTTP only.": "NL_Cookies are served from HTTP only.",
    "Consider setting « session.cookie_httponly = 1 » inside your php.ini or add « php_value session.cookie_httponly 1 » to your .htaccess so that cookies can't be accessed through Javascript.": "NL_Consider setting « session.cookie_httponly = 1 » inside your php.ini or add « php_value session.cookie_httponly 1 » to your .htaccess so that cookies can't be accessed through Javascript.",
SpF's avatar
SpF committed
433
434
435
436
    "date.timezone is set.": "date.timezone is ingesteld.",
    "Consider setting the date.timezone in php.ini.": "Overweeg de instelling van date.timezone in het php.ini bestand.",
    "Check again": "Controleer opnieuw",
    "Continue the installation": "Installatie voortzetten"
Antonin's avatar
Antonin committed
437
  }
438
}